Tom handlekurv

Salgs- og leveringsvilkår

Forsiden Salgs- og leveringsvilkår
Salgs- og leveringsbetingelser
GYLDIGHET / ANVENDELSE
Disse salgsbetingelsene gjelder ved alt salg av utstyr, programmer, dokumentasjon og tjenester fra PC Support AS, med mindre andre betingelser er skriftlig avtalt. Ved bestilling anses kjøperen å ha godtatt salgsbetingelsene.
Forøvrig henvises det til Kjøpsloven (Lov av 13. mai 1988 nr. 26).
 
TEKNISKE OPPLYSNINGER
Tekniske opplysninger som er angitt i brosjyrer og annet reklamemateriell, tjener bare som veiledning og må ikke oppfattes som endelig og bindende. Dersom tilsvarende opplysninger er tatt med i ordrebekreftelsen eller annet avtaledokument, anses de for å være bindende. Oppgitte tekniske data må alltid forstås med de toleranser som er vanlig kutyme i bransjen.
 
TILBUD
Skriftlig tilbud gjelder 14 dager fra tilbudets dato, dersom ikke annet er avtalt. Det tas forbehold om justeringer i de gjeldende tollsatser, avgifter og valutakurser. Selger er ikke bundet av muntlige tilbud / avtaler mellom kjøper og selgers representant før disse er bekreftet skriftlig.
 
PRISER
Alle priser er oppgitt eksklusive mva. fritt levert vårt lager i Sykkylven. Eventuell transport av varer fra vårt lager til kjøper betales særskilt av kjøper. 
 
BETALINGSBETINGELSER
Kjøpesummen forfaller til betaling i henhold til faktura. Betaling skal skje senest 10 dager etter fakturadato, hvis ikke annet er avtalt. Kunden skal betale de avtalte vederlag med tillegg av offentlige avgifter og påløpte kostnader, herunder eventuelle transportkostnader. Ved avtalte delleveringer skjer fakturering ved hver dellevering. Ved forsinket betaling påløper forsinkelsesrente etter til enhver tid gjeldende rentefot i henhold til lov av 17. desember 1976 nr. 100 (Morarenteloven). Kjøper vil bli belastet med et purregebyr på for tiden kr 50,- ved skriftlig purring fra PC Support AS. 
 
LEVERINGSBETINGELSER
Varen leveres fritt PC Support AS sitt lager i Sykkylven, når ikke annet er skriftlig avtalt. Risikoen går over på kjøper ved levering. Det oppgitte leveringstidspunkt er veiledende. Ved vesentlig endring i leveringstidspunktet skal PC Support AS varsle kjøper. Dersom varen skal sendes kjøper, skal denne angi nøyaktig hvor varene skal leveres. Levering anses skjedd ved overlevering av varen til transportør eller postverket.
 
FORSIKRING
Alle forsendelser skjer for kundens regning og risiko. Alle vareleveranser til våre kunder er forsikret gjennom en avtale med vårt forsikringsselskap.
 
SALGSPANT
PC Support forbeholder seg salgspant i produkter som ikke er beregnet på videresalg, jfr. pantelovens § 3-14 flg. Produkt overlevert bedrifter til demonstrasjonsformål, utlån o.l. merkes med PC Supports eiendomsrett av bedriften og holdes adskilt fra bedriftens varelager.
 
GARANTI
Garantitiden regnes fra vår forsendelsesdato og gjelder i den utstrekning vi er dekket av våre leverandørers garantibestemmelser. Normal garantitid er 12 måneder. Garantien dekker material og produksjonsfeil på det leverte produkt og er beregnet til gratis reparasjon og utskifting av deler på selgers hovedverksted i den ordinære arbeidstid. Fraktutlegg, spedisjon og andre omkostninger i forbindelse med garantireparasjoner og vanlig service dekkes av kunden. 
 
Ønskes garantiservice utført hos kunden, belastes reise, diett og eventuelt opphold etter statens satser. Medgått reisetid dekkes også av kunden, og faktureres etter til enhver tid gjeldende timesatser. Kunden er selv ansvarlig for å ta sikkerhetskopier av data og programvare før innsending av utstyr til reparasjon. 
 
TELEFONSUPPORT
Telefonsupport som ikke gjelder direkte produktfeil i garantiperioden faktureres etter til enhver tid gjeldende timesatser.
 
TEKNISK INSTALLASJON 
Installasjon er ikke en del av produktet. Konfigurasjon som må utføres på nytt etter f.eks. et garantibytte må dekkes av kunden etter til enhver tid gjeldende timesatser. 
 
BORTFALL AV GARANTI
Garantiansvar bortfaller hvis det er gjort inngrep i varen uten selgers samtykke eller hvis betalingsbetingelsene ikke overholdes. Garantiansvar bortfaller også hvis varene er skadet som følge av ukyndig behandling eller andre eksterne forhold. Garantien omfatter ikke normal slitasje som følge av normalt bruk.
 
REKLAMASJON OG MANGLER
Kjøper forplikter seg til å inspisere varen ved mottagelsen. Åpenbare mangler må reklameres på innen 8 dager fra mottagelsen. Mangel som først kan oppdages etter montering må reklamere straks de er konstatert. Retten til å gjøre mangelen gjeldende bortfaller uansett hvis ikke kjøper innen 1 år etter levering har reklamert på mangelen. Ved mangler som kan tilbakeføres til PC Support AS og som forelå på leveringstidspunktet vil PC Support AS etter eget valg og for egen kostnad, rette mangelen, foreta omlevering eller gi prisavslag. Utover dette kan kjøper ikke gjøre misligholdsbeføyelser gjeldende. 
 
RETUR
Retur av vare kan kun skje med PC Support AS sitt samtykke, og skjer for kjøpers regning og risiko. Varen returneres i original forpakning. Manglende forpakning eller ikke komplette varer debiteres særskilt. 
 
ERSTATNINGSANSVAR
Et eventuelt erstatningsansvar for PC Support AS skal uansett begrenses til kun å omfatte direkte dokumenterte tap som skyldes uaktsomhet hos PC Support AS. Erstatningsansvaret omfatter ikke følgetap eller indirekte tap, så som bortfall av produksjon eller omsetning, tap av fortjeneste ved videresalg eller noen annen form for konsekvenstap. Uansett er ansvaret oppad begrenset til den leverte vare eller tjenestes verdi.  
 
PRODUKTANSVAR
Hvis de solgte varer volder skade på person eller ting, og dette skyldes at de ikke byr den sikkerhet som bruker eller allmenhet med rimelighet kunne vente, er PC Support AS erstatningsansvarlig i den utstrekning slikt ansvar følger av lov av 23. desember 1998 nr. 104 om produktansvar. Andre følgeskader erstattes ikke
 
OVERDRAGELSE
Rettigheter og plikter etter denne avtale kan ikke overdras til tredjemann uten den andre parts skriftlige samtykke.
 
TILLEGG TIL ELLER ENDRINGER I AVTALEN
Tillegg til eller endringer i denne avtale skal skje skriftlig.
 
TVISTER
Tvister under denne avtale skal partene så vidt mulig søke løst ved forhandlinger. Dersom ikke slike forhandlinger fører frem kan hver av partene forlange saken avgjort med endelig virkning i henhold til norsk rett ved norske domstoler. Som verneting vedtas Sunnmøre Tingrett. Alle spørsmål som oppstår skal bedømmes i henhold til norsk lov, hvis ikke annet uttrykkelig er sagt i avtale.

Copyright © 2024 PC Support AS